"  رخـصتی ، سعادتـی وتـلمـذی درمکـتب حضرت حــافــظ "

تضمینی بر غــــزل عرفـــانی حضرت حـــافــظ

از : عـلـی اصغـر احتشـامـی  ( راد )

" دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند " 

 مژده از یُسر ِ ره و صدق ِ صراطم دادند

 جرعه از زمــــزم وازآب فراتـــم دادنـد

 خبر از مستی و از بـــــادۀ نابــم دادند


دوش وقت سحر از غصه نجـاتم دادند

واندر آن ظلمت شب آب حیــــاتم دادند

 عسل و شهد و شکر جمله به کامم کردند

 دولتِ  هر دو جهــــان قرعه بنامــم کردند

 چه خوش آیات سبوی می وجامم  کردند

بیخــود از شعشعه پرتــو ذاتم کردند

بـــاده از جــــام تجلی صفاتـــم دادند

 

 چه مصفا سخنـــی بود و چه زیبنــده لبی

 چه مفرح قدحــی بود و چه سوزنده تبی

 خواستن ازمن مسکین و چه بخشنده ربی

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شب قـــدر که این تـــــازه براتـــم دادند

 

 بعد ازاین کوی تو وسوی تواَم خواب وخیال

 دیــــدن روی تو أم قبله آمال و وصــــــــال

 خم ابروی توبخشید به من حسن و کمـــــال

بعد از این روی من و آینه وصف جمال

که در آن جا خبر از جلوه ذاتـــم دادند

  

 من که شیرین سخنـم درهمه محفل چه عجب

 نگران بر  غم و اندوه دو صد دل چه عجب

 خاک پای گلم و پای در گِــــــــــل  چه عجب

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب

مستحق بودم و این هـــا به زکاتـــم دادند

 

 تا شدم عاشق تو، عشق مرا صولت داد

 پیش عشــــاق جهان نام مرا شوکت داد

 پرتو روی تو ام شهره و این شهرت داد

هاتف آن روز به من مژدۀ این دولت داد

که بدان جور و جفا صبر و ثباتـــم دادند

 گر صبا شکوفه برخاک رهـــم میریزد

 کوی تو لعل و گهر  بر قدمـم  میریزد

 خط به خط شور وشرراز قلمم میریزد

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد

اجر صبریست کز آن شــاخ نباتــــم دادند

  دوش خُم خانۀ عشق،محفل ِ گلـریزان بـــــــود

 وصف و حُسن ِرخ ِ دلدار شکر ریـزان بـــــــود

 "راد"مردان به گدائی "خواجه " صله ریزان بود

همت حافظ و انفاس سحرخیـزان بـود

که ز بنــــد غــــم ایـــــام نجاتـم دادند
طبقه بندی: اشعار احتشامی " فارسی " ،

تاریخ : جمعه 18 مهر 1393 | 12:14 ب.ظ | نویسنده : علی اصغر احتشامی راد | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.